Contracte care au o valoare egala sau mai mare cu suma de 5.000 lei

 

 

Contracte care au o valoare egala sau mai mare cu suma de 5.000 lei incheiate incepand cu ianuarie 2021

28140/07.01.2021Vizualizare

28170/11.01.2021Vizualizare

Contracte care au o valoare egala sau mai mare cu suma de 5.000 lei incheiate incepand cu ianuarie 2020

28085/07.01.2020Vizualizare

28292/27.01.2020Vizualizare

29553/29.06.2020Vizualizare

30810/02.11.2020Vizualizare

31294/17.12.2020Vizualizare

Contracte care au o valoare egala sau mai mare cu suma de 5.000 lei incheiate incepand cu ianuarie 2019

28142/09.01.2019Vizualizare

28143/09.01.2019Vizualizare

28144/09.01.2019Vizualizare

28202/16.01.2019Vizualizare

29373/12.06.2019Vizualizare

Contracte care au o valoare egala sau mai mare cu suma de 5.000 lei incheiate incepand cu ianuarie 2018

28084/04.01.2018Vizualizare

28085/04.01.2018Vizualizare

Contracte care au o valoare egala sau mai mare cu suma de 5.000 lei incheiate incepand cu ianuarie 2016

28232/18.01.2017Vizualizare

28402/01.02.2017Vizualizare

30967/14.11.2017Vizualizare

28075/05.01.2016Vizualizare

28439/12.02.2016Vizualizare

28984/26.04.2016Vizualizare

28993/28.04.2016Vizualizare

30966/21.12.2016Vizualizare

 

.