More Website Templates @ Templates.com!

DIRECTIA PENTRU EVIDENTA PERSOANELOR A MUNICIUPIULUI PITESTI

    In baza prevederilor art. l al. (1) din O.G. nr. 84/2001 - privind infiintarea, organizarea si functionarea serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale art.l alin. (1) din H.G. nr. 2104/2004 - pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numarului de functii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, constituirea patrimoniului si managementul resurselor umane, financiare si materiale, prin H.C.L. nr. 35/16.02.2005, s-a aprobat infiintarea la nivelul si In subordinea Consiliului local al municipiului Pitesti, a Direcția pentru evidența persoanelor a  Municipiului Pitesti. 
    Scopul serviciului este acela de a exercita competentele ce ii sunt date prin lege, pentru punerea in aplicare a prevederilor actelor normative care reglementeaza activitatea de stare civila si de evidenta a persoanelor, precum si de eliberare a documentelor in sistem de ghiseu unic. 
    Activitatea serviciului se desfasoara in interesul persoanei si al comunitatii, in sprijinul institutiilor statului, exclusiv pe baza si in executarea legii. 

Direcția pentru evidența persoanelor functioneaza in urmatoarea structura:

 • Serviciul stare civila
 • Serviciul evidenta persoanelor 
  Direcția pentru evidența persoanelor are urmatoarele atributii principale:
 • Intocmeste, pastreaza, tine evidenta si elibereaza, in sistem de ghiseu unic, certificatele de stare civila si cartile de identitate;
 • Intocmeste si pastreaza registrele de stare civila, in conditiile legii;
 • Intocmeste, completeaza, rectifica, anuleaza sau reconstituie actele de stare civila, precum si orice mentiuni facute pe actele de stare civila si pe actele de identitate, in conditiile legii;
 • Inregistreaza actele si faptele de stare civila, precum si mentiunile si modificarile intervenite in statutul civil, in domiciliul si resedinta persoanei, in conditiile legii;
 • Actualizeaza, utilizeaza si valorifica Registrul National de Evidența a Persoanelor, care contine datele de identificare si adresele cetatenilor care au domiciliul in raza de competenta teritoriala a serviciului public comunitar respectiv;
 • Furnizeaza, in conditiile legii, la solicitarea autoritatilor si institutiilor publice centrale, judete si locale, agentilor economici ori a cetatenilor, datele de identificare si de adresa ale persoanei;
 • Constata contraventiile si aplica sanctiuni, in conditiile legii;
 • Tine registrele de evidenta pentru fiecare categorie de documente eliberate;
 • Indeplineste si alte atributii stabilite prin reglementari legale;

CONDUCERE:

DIRECTOR EXECUTIV:

Trandafirescu Daniela-Maria            

SEF SERVICIU EVIDENTA PERSOANELOR:

Buru Mioara

SEF SERVICIU STARE CIVILA:

Zamfirache-Nanu Mirela-Georgeta

 

ORGANIGRAMA.

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE A DIRECTIEI PENTRU EVIDENTA PERSOANELOR A MUNICIPIULUI PITESTIA

CODUL DE ETICA SI CONDUITA PROFESIONALA

Decizie consilier etic

DECIZIE COMISIE DISCIPLINA

DECIZIE COMISIE PARITARA

COMISIA de evaluare si inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor actiuni de protocol in exercitarea functiei publice